Vermogensbeheer

Klaverblad Verzekeringen beheert voor honderden miljoenen euro’s aan vermogen. Een groot deel daarvan is bedoeld om uit te keren aan onze verzekerden. We willen altijd kunnen voldoen aan onze verplichtingen. Dat is het belangrijkste doel van ons vermogensbeheer.

Duurzaam

We vinden het logisch dat de premies, als onderdeel van het verzekeringsproduct, op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze worden belegd. Dit is verankerd in ons duurzame beleggingsbeleid en daarmee ook in onze beleggingen. Bij aanvang van 2019 was onze portefeuille gebaseerd op verschillende uitgangspunten, waarvan dit de belangrijkste zijn:

  1. We beleggen alleen in aandelen en obligaties van grote bedrijven en moderne rechtstaten waar mens en milieu worden gerespecteerd en goed ondernemingsbestuur en governance is gewaarborgd.
  2. We beleggen, in lijn met de code Duurzaam, niet in bedrijven die zijn betrokken bij de productie van of handel in controversiële wapens.
  3. We sluiten tabak uit.

De wereld is op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen volop in beweging. Dit vraagt om keuzes en aanpassingen in ons duurzame beleggingsbeleid. Dit staat voor 2020 op de agenda. Het verder verfijnen van ons duurzame beleggingsbeleid heeft ons er niet van weerhouden in 2019 al keuzes te maken. In 2019 hebben we onze portefeuille verder verduurzaamd door de volgende keuzes te maken:

  1. We hebben nadrukkelijk in het beleggingsmandaat voor aandelen opgenomen dat we bedrijven uitsluiten die handelen in strijd met de global compact principles.
  2. We hebben wapens helemaal uitgesloten.
  3. In het zoeken naar een nieuwe vermogensbeheerder voor onze belegging in hypotheken waren duurzame criteria expliciet onderdeel van het selectietraject. We hebben vermogensbeheerder ASR hiervoor geselecteerd.
  4. We hebben een nieuwe benchmark geselecteerd voor de aandelenbeleggingen, waarmee de spreiding is verbeterd en we, door vermindering van allocatie naar fossiele brandstoffen, de CO2-voetprint fors hebben gereduceerd.
Bekijk op de uitsluitingenlijst in welke bedrijven, sectoren en landen Klaverblad wel en niet belegt.

IMVO-convenant

In 2018 hebben we, uit én met overtuiging, het IMVO-convenant ondertekend. Het convenant is een brede en ambitieuze overeenkomst tussen de verzekeringssector, de overheid en maatschappelijke organisaties. Het zet zich in voor thema’s op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en gaat zich daarnaast inzetten voor o.a. dierenrechten. De afspraken in dit convenant liggen in het verlengde van de visie van Klaverblad. Wij willen eraan bijdragen dat mensen prettig en onbezorgd samenleven. Primair via onze verzekeringen, maar ook door verantwoord en duurzaam te beleggen.

Externe vermogensbeheerders in beweging zetten

Omdat Klaverblad het vermogen niet zelf belegt, hebben wij een inspanningsverplichting om de externe vermogensbeheerders te bewegen zoveel mogelijk te beleggen in lijn met ons beleid. Wij nemen die verplichting serieus en leggen dit aan de hand van uitvoeringsmandaten op aan onze vermogensbeheerders.

CO2-uitstoot verminderd

Zo hebben wij ons samen met vijftig andere organisaties uit de financiële sector gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het nationaal klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Voor onze aandelenportefeuille monitoren we onze footprint uitgedrukt in tonnen CO2-uitstoot per miljoen euro belegd vermogen.

belegd vermogen klaverblad

In 2020 wordt onderzocht hoe Klaverblad haar footprint verder in beeld kan brengen en kan reduceren. Hierbij hoort ook onze belegging in direct vastgoed. In 2019 zijn onze panden nogmaals voorzien van Energielabel A en we zien kansen om in 2020 nog verder te verduurzamen.


"Wij vinden het logisch dat we uw premies verantwoord en duurzaam beleggen" - Madelon Moorlag, Manager Vermogensbeheer in een interview over duurzaam ondernemen.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Naast de reductie van CO2 willen wij aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties prioriteit geven in ons beleggingsbeleid en uitvoering. In 2019 hebben we aan de hand van workshops een eerste verkenning gedaan. In het duurzame beleggingsbeleid worden doelen opgenomen die passen bij de Coöperatie Klaverblad en waarmee we lokaal kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving.

Duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen hand in hand gaat met financieel rendement. Vanuit onze coöperatieve achtergrond én onze kernwaarden (behulpzaam, doortastend, fair, grondig en bekwaam) leggen we in ons beleid vast dat we duurzaam en verantwoord beleggen.

Beleggingsbeleid

Sustainable Development Goals Nederland

In ons beleid leest u op welke vijf duurzame thema's wij ons richten en aan welke Sustainable Development Goals (SDG) deze gekoppeld zijn.