Contact: 079 - 3 204 543 (dag en nacht)

Een gewoon goede Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Bent u zelfstandig ondernemer en raakt u arbeidsongeschikt? Dan kan uw inkomen flink dalen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich voor een maandelijkse uitkering.

  • Eerste 3 jaar korting op de premie voor nieuwe verzekerden
  • Ook uitkering als u arbeidsongeschikt raakt, maar geen verlies van inkomsten heeft
  • Keuze eindleeftijd tot 67 jaar
  • Altijd 14 dagen bedenktijd


Welke arbeids­ongeschiktheids­verzekering past het
beste bij u?

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Wilt u graag advies van een assurantieadviseur? Vind een assurantieadviseur bij u in de buurt.

U heeft de keuze uit drie varianten van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Royaal Plus AOV, Royaal AOV en Royaal Opstap AOV. Het verschil hiertussen is de manier waarop we u weer aan het werk proberen te helpen, de manier waarop we uw uitkering vaststellen en hoe lang u maximaal een uitkering krijgt.

Royaal Plus AOV

Als u arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u hulp om weer binnen uw eigen bedrijf aan het werk te gaan. U hoeft geen ander werk te doen dan uw eigen werk, ook al zou u dit kunnen. Een uitkering baseren we op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal AOV

Als u arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u hulp om weer binnen uw bedrijf aan het werk te gaan. Als dit niet lukt, dan helpen wij u werk te vinden buiten uw bedrijf. De eerste drie jaar ontvangt u een uitkering op basis van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna baseren we uw uitkering op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor uw nieuwe beroep. Hiervan nemen we het gemiddelde. Kunt u wel ander werk doen, maar geen ander werk vinden? Dan houdt u een uitkering op basis van uw eigen beroep. De uitkering duurt maximaal tot de door u gekozen eindleeftijd.

Royaal Opstap AOV

De Royaal Opstap AOV heeft dezelfde voorwaarden als de Royaal Plus AOV, maar met een maximale uitkeringsduur van vijf jaar. Hierdoor is de premie flink lager dan bij een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheidsverzekering. U kunt binnen drie jaar na het afsluiten van deze verzekering eenvoudig overstappen naar de Royaal Plus AOV.

Bereken direct uw premie

Premie

Bij de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV heeft u de keuze uit twee tarieven:

Standaardtarief

Als u de verzekering afsluit, dan stellen wij de premie* vast op basis van uw leeftijd op dat moment.Deze premie betaalt u gedurende de hele looptijd van de verzekering.
Als u de verzekering afsluit, dan stellen wij de premie* vast op basis van uw leeftijd op dat moment.Deze premie betaalt u gedurende de hele looptijd van de verzekering.

Combinatietarief

De premie* die u betaalt, is afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie. Voordeel van het combinatietarief is dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt. Op latere leeftijd betaalt u meer premie.
De premie* die u betaalt, is afhankelijk van uw leeftijd. Als u een jaar ouder wordt, dan stijgt de premie. Voordeel van het combinatietarief is dat u op jongere leeftijd een lagere premie betaalt. Op latere leeftijd betaalt u meer premie.

Bij de Royaal Opstap AOV verloopt het tarief als volgt:

De premie* stijgt ieder jaar. Behalve de laatste vijf jaar voor de eindleeftijd. Dan daalt de premie juist.
De premie* stijgt ieder jaar. Behalve de laatste vijf jaar voor de eindleeftijd. Dan daalt de premie juist.

* De premie kan veranderen als het verzekerde bedrag wijzigt, bijvoorbeeld door indexering. Klaverblad kan ook de premie en bloc wijzigen. En bloc wijzigen betekent dat wij voor een groep verzekeringen de premies veranderen.

Bereken direct uw premie

Andere verschillen

Er zijn enkele andere verschillen tussen de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV enerzijds en de Royaal Opstap AOV anderzijds. Voor een belangrijk deel hebben deze te maken met de keuzemogelijkheden die u heeft. Graag zetten we de belangrijkste verschillen voor u op een rij.

Royaal AOV en Royaal Plus AOV Royaal Opstap AOV
Eindleeftijd. Dit is de leeftijd waarop de verzekering stopt. U kiest zelf de eindleeftijd: 58, 60, 62, 65 of 67 jaar. Klaverblad bepaalt de eindleeftijd op basis van uw beroep.
Uitkeringsduur. Dit is hoe lang u een uitkering krijgt. Tot maximaal de eindleeftijd. Maximaal 5 jaar.
Eigenrisicotermijn. Dit is hoe lang het duurt voordat uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt. U kiest: 14, 30, 60, 90, 180 of 365 dagen. U kiest: 14, 30, 60 of 90 dagen.
Indexering mogelijk? Hierbij stijgt het verzekerde bedrag automatisch mee met de consumentenprijzen.
Jaarlijks stijgende uitkering mogelijk? Hierbij stijgt uw uitkering elk jaar met 2% en blijft uw koopkracht op peil.
Optierecht. U mag het verzekerde bedrag tot uw 56ste elk jaar met 10% verhogen, zonder keuring of gezondheidsverklaring. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring gebruikmaking van het optierecht.

Veelgestelde vragen over de
arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Als u een assurantieadviseur heeft, dan kunt u het beste contact met hem opnemen. Als u zelf uw verzekeringen regelt, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. U kunt arbeidsongeschiktheid bij ons melden via onze website of telefonisch: 079 – 3 204 417. Neem verder zo snel mogelijk contact op met uw huisarts. U bent namelijk pas officieel ziek als u bij de huisarts bent geweest. Dit heeft dus invloed op wanneer uw uitkering ingaat.
Als u 25% of meer arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u een uitkering. Als u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent, dan keren wij niet uit.
De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, drukken wij uit in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de Royaal Plus AOV en de Royaal Opstap AOV baseren we dit percentage op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Bij de Royaal AOV baseren we dit percentage de eerste drie jaar op de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep. Daarna nemen we het gemiddelde van de arbeidsongeschiktheid voor uw eigen beroep en de arbeidsongeschiktheid voor een nieuw beroep.
De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent. U krijgt een percentage van het verzekerde bedrag. Dit percentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
Als u arbeidsongeschikt bent, dan schakelen we een arbeidsdeskundige in. Hij maakt samen met u een plan om weer aan het werk te gaan. Eerst onderzoeken we of u weer binnen uw eigen bedrijf kunt werken. Misschien is dit mogelijk als u bijvoorbeeld uw werkplek anders inricht of de taken binnen uw bedrijf anders verdeelt. Als het niet lukt om weer binnen uw bedrijf te werken en u heeft een Royaal AOV, dan helpen wij u om werk te vinden buiten uw bedrijf. Naast de arbeidsdeskundige krijgt u zo nodig hulp van andere experts. Denk hierbij aan een organisatie-expert, een mental coach of een ergonoom.
Als u zwanger bent, dan heeft u recht op een uitkering voor een periode van zestien weken min de eigenrisicotermijn. Om een uitkering te krijgen, moet u minstens 24 weken zwanger zijn. Verder moet de vermoedelijke bevallingsdatum minstens een jaar na de ingangsdatum van de verzekering liggen. De uitkering is gebaseerd op 100% van het verzekerde bedrag.
U moet belasting betalen over de uitkering en wij zijn wettelijk verplicht loonheffing in te houden. Wij keren dus een nettobedrag uit. Er is wel een uitzondering. Als de verzekeringnemer een bv, nv, vereniging of stichting is, dan houden wij geen loonheffing in. De verzekeringnemer moet dan zelf loonheffing betalen aan de Belastingdienst.

Als u arbeidsongeschikt bent, dan moet u naar Nederland kunnen komen voor controle. Dit hoeft niet als u in het buitenland in het ziekenhuis ligt.
Ja, maar vanaf het tweede jaar krijgt u korting op de premie. Deze is gelijk aan het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
Als u een assurantieadviseur heeft, dan moet u uw verzekering via hem opzeggen. Als u geen assurantieadviseur heeft, dan kunt u uw verzekering rechtstreeks bij ons opzeggen. U moet schriftelijk aan ons doorgeven dat u uw verzekering wilt stoppen. Stuur hiervoor een ondertekende brief naar: Klaverblad Verzekeringen, Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. Vermeld in uw brief uw naam, uw polisnummer en de datum waarop de verzekering moet stoppen.
Er is geen opzegtermijn. U kunt uw verzekering elk moment stoppen door dit schriftelijk aan ons door te geven. De verzekering stopt in principe op de dag dat wij uw opzegging ontvangen. U kunt ook een datum in de toekomst opgeven waarop u de verzekering wilt stoppen.
U kiest zelf of u per maand, per kwartaal of per jaar betaalt.
Het verzekerde bedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 85.000,- per jaar. U verzekert maximaal 80% van uw inkomen.
Als u voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons afsluit, dan krijgt u de eerste drie jaar korting op de premie. Bij de Royaal Plus AOV en de Royaal AOV is dat: 30% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar. Bij de Royaal Opstap AOV is dat: 15% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar, 5% in het derde jaar.
Dat hangt af van uw leeftijd en gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met ons of met uw assurantieadviseur.
U bent de eerste drie maanden in het buitenland verzekerd. Als u langer dan drie maanden in het buitenland blijft, dan moet u dat van tevoren aan ons doorgeven. Wij kijken dan of we de verzekering kunnen voortzetten.
Ja, wij mogen de premie en/of voorwaarden voor een groep verzekeringen veranderen. Wij doen dit bijvoorbeeld als dat moet van de wet of als dit nodig is om te kunnen blijven uitkeren. Als wij dit doen, dan laten wij schriftelijk aan u weten wat wij gaan veranderen en op welke datum. U kunt de verzekering stoppen als u het hier niet mee eens bent.
We kijken of we alle informatie hebben gekregen die nodig is. Als we meer informatie willen hebben, dan nemen we contact met u op. Als we uw aanvraag accepteren, dan sturen we u de polis zo snel mogelijk toe.
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze bevat een serie vragen over uw gezondheid. Nadat u de verklaring heeft ingevuld, beoordeelt een medisch adviseur uw gezondheidssituatie. Daaruit volgt een advies aan ons over de vraag of wij de aanvraag kunnen accepteren en zo ja, onder welke voorwaarden.
Wilt u meer weten over de gezondheidsverklaring en over uw rechten en plichten? Lees dan de brochure ‘Hoe werkt dat eigenlijk met de gezondheidsverklaring?’. Deze kunt u vinden onder ‘meer informatie ’.
Nee, wij accepteren aanvragen niet altijd. Als we uw aanvraag afwijzen, dan laten we dat zo snel mogelijk weten.
Als het aangevraagde verzekerde bedrag hoger is dan € 50.000,-, dan moet u gekeurd worden. Er is dan ook een aanvullend bloedonderzoek nodig. Om het verzekerde bedrag te bepalen, tellen ook verzekerde bedragen bij andere verzekeraars mee. U moet ook gekeurd worden als wij dat nodig vinden naar aanleiding van de gezondheidsverklaring die u heeft ingevuld.
Nee, wij betalen de kosten van de keuring.

Vindt u uw vraag niet op deze pagina of is het antwoord voor u niet duidelijk genoeg? Stel dan uw vraag via ons contactformulier of bel ons: 079 – 3 204 543.

Bereken direct uw premie

Meer informatie

Meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering en onze dienstverlening vindt u in de volgende documenten:

Op onze verzekeringskaarten vindt u meer informatie over onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verzekeringskaarten helpen u om onze AOV verzekeringen te vergelijken met die van andere aanbieders.

Verzeker u zelf online

U regelt snel en gemakkelijk uw eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bereken en vraag aan

Laat u adviseren

Een assurantieadviseur kan u advies geven bij het afsluiten van een verzekering.

Vind een assurantieadviseur