Privacystatement Klaverblad Verzekeringen

Wij zijn Klaverblad

Als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder. Onze lijfspreuk kent u misschien wel. Bij Klaverblad helpen we mensen namelijk al meer dan 170 jaar met onze gewoon goede verzekeringen. En eigenlijk is dat best bijzonder.

U kent ons als Klaverblad Verzekeringen. Dat is onze handels- en merknaam. Klaverblad Verzekeringen is een verzekeringsgroep en bestaat uit verschillende onderdelen. Voor deze onderdelen hebben wij één privacystatement opgesteld. Zo zijn uw gegevens altijd in vertrouwde handen en gelden overal dezelfde regels. Dit privacystatement geldt voor de volgende onderdelen van Klaverblad Verzekeringen: Coöperatie Klaverblad Verzekeringen U.A., Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V., Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, Klaverblad Assurantiën B.V. en Klaverblad Exploitatie bedrijf B.V. Dit privacystatement is niet van toepassing voor medewerkers en sollicitanten. Deze groepen hebben een eigen privacystatement.

Uw gegevens in vertrouwde handen

Uw privacy is voor ons erg belangrijk en daarom willen we goed met uw persoonsgegevens omgaan. We vertellen u graag hoe we dit doen.

Om uw risico’s te verzekeren hebben wij als verzekeringsmaatschappij gegevens van u nodig, waaronder persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen we bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Het zijn de gegevens die direct of indirect over u gaan. Verwerken van persoonsgegevens is iedere handeling die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens. Dit is een heel ruim begrip, denk hierbij aan opslaan, inzien, doorsturen, wijzigen of verwijderen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u aan ons geeft. Bent u verzekerd via een verzekeringsadviseur? Dan is hij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u met hem deelt.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan we natuurlijk vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om:

 • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen.
 • We laten u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen.
 • We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.
 • We zorgen voor goede beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens beschermd worden tegen verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik.

Regels waar wij ons aan houden

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden we ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Ook houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.

Hieronder leest u meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en over uw rechten.

Uw Persoonsgegevens

Als u, of uw verzekeringsadviseur, een verzekering bij ons aanvraagt verstrekt u ons persoonsgegevens. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van het soort verzekering.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Contactgevens
   Dit zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het kan ook zijn dat iemand anders namens u mag optreden. Dan verwerken wij ook de gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder of gemachtigde. Deze gegevens gebruiken wij om met u te communiceren of de verzekeringsovereenkomsten uit te kunnen voeren.
  • Polis- en aanvullende gegevens
   Wij verwerken persoonsgegevens om een verzekering af te sluiten, te beheren en vast te leggen in onze administratie. Hiermee kunnen wij risico’s beoordelen en een polis opmaken. Voor sommige verzekeringen hebben wij aanvullende of specifieke informatie van u nodig. Polis- en aanvullende gegevens zijn bijvoorbeeld:
   • Geslacht.
   • Geboortedatum.
   • Gegevens van gezinsleden.
   • Beroep.
   • Kenteken.
   • Verzekeringsverleden.
  • Schadegegevens
   Voor het afwikkelen van een schadeclaim hebben wij ook gegevens nodig, bijvoorbeeld:
   • Gegevens over de schadeclaim.
   • Gegevens over de toedracht of onderzoek hiernaar.
   • Declaraties.
   • Gegevens van betrokkenen bij de schade.
  • Financiële gegevens
   Uw IBAN gebruiken wij om premies te incasseren en schade-uitkeringen te doen. Als het nodig is voor de verzekering of de behandeling van een claim kunnen wij ook inkomensgegevens verwerken.
  • Opname telefoongesprekken
   Wij nemen alleen telefoongesprekken op voor de opsporing van fraude en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden. Wij hoeven u niet van tevoren te melden dat wij het gesprek opnemen. Deze telefoongesprekken worden alleen gevoerd door de afdeling Veiligheidszaken.
  • Burgerservicenummer (BSN)
   Wij verwerken alleen uw BSN als wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Als u premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of hier uitkeringen uit ontvangt zijn wij verplicht dit door te geven aan de Belastingdienst. Hiervoor hebben wij uw BSN nodig.
  • Medische gegevens
   Voor het accepteren van verzekeringen of behandelen van een schadeclaim hebben wij soms gegevens over uw gezondheid nodig. Dit is bijvoorbeeld van belang bij arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- of reisverzekeringen en letselschadeclaims.

   Medische informatie wordt opgevraagd en verwerkt door een arts en de personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Dit zijn de medewerkers van onze medische dienst. Er wordt alleen medische informatie bij uw arts of andere medisch behandelaren opgevraagd met uw voorafgaande toestemming. Al onze medisch adviseurs zijn BIG geregistreerde artsen. Zij zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw medische gegevens. Wij houden ons aan de regels van de Beroepscode voor Medisch Adviseurs werkzaam in Particuliere Verzekeringszaken en/of Personenschadezaken.
  • Strafrechtelijke gegevens
   Dit zijn gegevens over uw eventueel strafrechtelijke verleden die we nodig hebben om de verzekeringsaanvraag te kunnen beoordelen. Wij verwerken ook strafrechtelijke gegevens om fraude en misbruik te voorkomen. Het gaat alleen om strafrechtelijke feiten uit de laatste 8 jaar voor aanvraag van de verzekering.
  • Hoe komen wij aan uw gegevens?
   Meestal ontvangen wij de gegevens direct van u. Wij kunnen ook gegevens van derden krijgen en verwerken, bijvoorbeeld:
   • Uw verzekeringsadviseur die namens u een verzekering aanvraagt of een schade indient.
   • De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).
   • Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS).
   • Het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
   • Dienstverleners op het gebied van kredietregistratie of dataverrijking (bijvoorbeeld EDM, Graydon, FRISS en Experian).
   • Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die door u gemachtigd zijn of op een andere manier bevoegd zijn tot het delen van uw gegevens. Zoals uw advocaat of bewindvoerder.
  • Gevolgen niet (volledig) verstrekken van persoonsgegevens
   Als wij niet de benodigde gegevens van u ontvangen kan het gevolg zijn dat wij geen (verzekerings)overeenkomst met u aangaan of het niet (volledig) kunnen uitvoeren van onze (verzekerings)overeenkomst.
  • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
   Wij leggen gegevens vast van iedereen die contact met ons (heeft) gehad. Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

   • U bent bij ons verzekerd of heeft een offerte bij ons aangevraagd.
   • U vraagt ons om informatie.
   • U claimt een schade of bent betrokken bij een schadeclaim. Bijvoorbeeld als getuige, bestuurder of slachtoffer. Ook personen met wie onze rechtshulpverzekerden een conflict hebben vallen hieronder.
   • U bent contactpersoon van een leverancier of samenwerkingspartner.
   • U bent vertegenwoordiger of belangenbehartiger van onze (zakelijke) klant.
 • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
  • Uitvoering van onze dienstverlening
   Als u een verzekering bij ons afsluit hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Als de verzekering ook geldt voor andere mensen, zoals uw gezinsleden, hebben wij ook van hen persoonsgegevens nodig.

   Wij verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor:
   • Het aanbieden van een offerte.
   • Beoordelen of wij een overeenkomst met u willen aangaan en onder welke voorwaarden.
   • Het berekenen van premies en het incasseren hiervan.
   • U informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of dienstverlening.
   • Het behandelen van schadeclaims.
   • Het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
   Soms zijn wij verplicht om uw gegevens te delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, toezichthouders of de politie. Op grond van de Sanctiewet zijn wij verplicht te controleren of u of de UBO van een bedrijf voorkomt op een sanctielijst.
  • Opsporen van fraude en misbruik
   Voor de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik leggen wij uw persoonsgegevens vast. Dit doen wij om de integriteit en veiligheid van (de dienstverlening van) Klaverblad en van de financiële sector te waarborgen. Hiervoor kunnen wij gegevens uitwisselen met andere financiële instellingen of externe onderzoeksbureaus. Wij houden ons aan de regels uit het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingen Financiële Instellingen (PIFI). Bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek nemen we de regels uit de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek in acht.

   Bij een schademelding leggen wij uw gegevens vast in de CIS Databank. Dit doen we ook als u niet voor de schadegebeurtenis bent verzekerd of als er geen vergoeding betaald is. Het maakt ook niet uit wie er schuld heeft.

   Wij houden een interne gebeurtenissenadministratie bij. Hierin worden gegevens opgeslagen die ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen speciale zorg of aandacht van ons vragen. Deze gebeurtenissenadministratie is in beheer bij en alleen inzichtelijk voor onze afdeling Veiligheidszaken.

   De afdeling Veiligheidszaken legt gebeurtenissen die de belangen, integriteit of veiligheid van Klaverblad of de financiële markt (kunnen) schaden vast in een incidentenregister. Aan dit incidentenregister is het Extern Verwijzingsregister (EVR) gekoppeld. Het EVR bevat alleen verwijzingsgegevens naar het incidentenregister. Ook andere verzekeraars kunnen het EVR inzien. Zij kunnen dan gegevens uit het incidentenregister opvragen bij onze afdeling Veiligheidszaken. Wanneer wij uw gegevens vastleggen in het incidentenregister informeren wij u hier altijd schriftelijk over.
  • Klanttevredenheid en marketingdoeleinden
   Graag vragen we u naar uw ervaringen met Klaverblad om zo onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld hoe wij duidelijker en vriendelijker met u kunnen communiceren per mail en brief. Of misschien heeft u ideeën over hoe we de polisvoorwaarden begrijpelijker kunnen schrijven. Door deelname aan ons Klantenpanel kunt u hier uw visie over delen met ons.

   Wij gebruiken uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld nieuwe verzekeringen onder de aandacht te brengen of om u te informeren over ander interessant nieuws. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens ook voor:
   • Het opstellen van klantprofielen.
   • Het versturen van promotionele informatie.
   • Het tonen van onlineadvertenties.
   • Het versturen van nieuwsbrieven.
   • Het doen van marktonderzoek.

   Heeft u eerder toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, maar wilt u dit liever niet meer? U kunt uw toestemming altijd intrekken, door in de nieuwsbrieven te klikken op de afmeldknop. Voor het tonen van de onlineadvertenties en de klantprofielen kunt u uw cookie-instellingen aanpassen. Hoe u dit kunt doen leest u onder het kopje uw bezoek aan onze website.
  • Risico's beheersen
   Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om (statistische) analyses en rapportages te (laten) maken. Hiermee kunnen wij risico’s beter inschatten, premies nauwkeuriger vaststellen, processen verbeteren of innoveren op andere manieren. Ook controleren wij intern of er geen fouten zijn gemaakt en de wet is nageleefd.

   Met behulp van de analyses kunnen wij bijvoorbeeld het resultaat van een campagne meten en als dat nodig is dingen verbeteren of nieuwe producten en diensten ontwikkelen. Waar mogelijk verwijderen wij persoonsgegevens die wij niet nodig hebben of anonimiseren of pseudonimiseren wij de gegevens. Rapportages maken wij zoveel mogelijk op geaggregeerd niveau.

   Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken voor het beheer van onze systemen en/of applicaties. Dit om ervoor te zorgen dat deze juist functioneren en de continuïteit van onze processen te borgen.
  • Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken?
   We verwerken uw persoonsgegevens op basis van onderstaande wettelijke grondslagen:
   • Als we uw gegevens nodig hebben om een (verzekerings)overeenkomst uit te voeren waarbij u betrokken bent.
   • Als we uw gegevens moeten gebruiken omdat de wet ons daartoe verplicht.
   • Als we een gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer wij een onderzoek doen naar mogelijke fraude.
   • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

 • Hoelang bewaren wij uw gegevens?
  • Bewaartermijn

   We bewaren uw gegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij deze hebben ontvangen of zolang verplicht is volgens de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken deze anoniem. Wij bewaren uw gegevens zolang u bij ons verzekerd bent. Polis- en claimgegevens bewaren wij maximaal tien jaar na beëindiging van de relatie en afhandeling van de claim. Als er sprake is van letsel bewaren wij de claimgegevens twintig jaar na afwikkeling van de claim. Voor meer informatie over de bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen.

   Persoonsgegevens mogen we wel langer anoniem bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen. Uiteraard nemen we dan maatregelen om ervoor te zorgen dat ze alleen voor deze redenen worden gebruikt, en volledig volgens de wet.

 • Aan wie geven wij uw gegevens door?
  • Delen van uw gegevens
   Wij delen uw gegevens alleen als dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk voor één van de hiervoor genoemde doelen of onze bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht. De belangrijkste partijen zijn hieronder kort genoemd.
  • Verzekeringsadviseur en andere belangenbehartigers
   Persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening kunnen wij uitwisselen met uw verzekeringsadviseur. In sommige gevallen, zoals bij de uitwisseling van medische gegevens, hebben wij hiervoor uw toestemming nodig. Uw verzekeringsadviseur is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor het delen van uw gegevens met andere belangenbehartigers zoals advocaten geeft u een machtiging af.
  • Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken
   Bedrijven of instellingen buiten Klaverblad die we inschakelen voor onze dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld onze bereikbaarheidsdienst, alarmcentrale incassobedrijven, de beheerder van de back-up van onze systemen, herverzekeraars en bedrijven die (digitale) polisbladen en (digitale) facturen namens ons versturen. Voor het beoordelen van aanvragen en claims kunnen wij bedrijven inschakelen zoals expertise- en onderzoeksbureaus, FRISS en EDR.
  • Databank CIS
   Om onze belangen en die van de financiële branche te beschermen delen wij uw gegevens in verband met royementen, vorderingen, het indienen van (schade)claims en registraties ook met Stichting CIS. Het is mogelijk dat hierbij ook gegevens worden doorgegeven van andere betrokkenen bij schadeclaims, zoals tegenpartijen en getuigen. Andere verzekeraars hebben ook inzicht in de Databank CIS, hiermee kunnen de risico’s en betrouwbaarheid van claims worden beoordeeld en fraude tegengegaan. Stichting CIS hanteert ook een eigen privacy- en gebruikersreglement die u kunt lezen op hun website. Hier vindt u ook informatie hoe u Stichting CIS kan verzoeken om inzage of eventuele aanpassing van uw persoonlijke registratie.
  • Verbond van Verzekeraars
   Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars voor opbouw van statistiek. Het gaat om persoonsgegevens als polisnummer, postcodecijfers, geboortedatum, geclaimd bedrag en kenteken. Medewerkers van het Verbond mogen deze gegevens niet herleiden naar een persoon, maar in theorie kunnen deze persoonsgegevens worden herleid naar een persoon. De gegevens worden enkel binnen het DAC verwerkt.
  • Overheid en toezichthouders
   Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn delen wij uw gegevens met de overheid. De betaalde uitkeringen en ontvangen premies op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten wij bijvoorbeeld doorgeven aan de Belastingdienst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens doorgeven aan politie en justitie maar ook onze toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

   Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Wij houden ons hierbij aan de regels van de AVG en zorgen dat uw gegevens voldoende beschermd blijven.

 • Uw rechten
  • U recht om gegevens in te zien
   U heeft het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens vastleggen en verwerken. Ook kunt u ons vragen om u te laten zien welke gegevens we van u hebben. U hoeft daar geen speciale reden voor te hebben.
  • Uw recht om gegevens te wijzigen
   Als de persoonsgegevens die we van u hebben onjuist of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of aanvullen. We zullen dit dan zo snel mogelijk voor u doen.
  • Uw recht om gegevens te laten verwijderen
   U heeft het recht om gegevens te laten verwijderen als er geen reden meer is om deze gegevens te gebruiken. Dat kan in de volgende situaties:
   • Niet meer nodig: Uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor u ze met ons gedeeld heeft.
   • Intrekken toestemming: U heeft ons eerder toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar u wilt dit intrekken.
   • Bezwaar: U maakt bezwaar tegen wat wij met uw gegevens doen en geeft aan waarom u dat doet. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan hoeft u geen reden te geven.
   • Onrechtmatige verwerking: Wij verwerken uw persoonsgegevens, maar mogen dit eigenlijk niet. Bijvoorbeeld omdat wij geen reden meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.
   • Wettelijk bepaalde bewaartermijn: Wij zijn verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te verwijderen. Doen wij dit niet, dan kunt u van ons eisen dat wij de gegevens alsnog verwijderen.
   • Kinderen: We hebben gegevens van iemand die jonger dan 16 jaar is en we hebben deze via een app of website gekregen.

   Daarnaast kunt u ons ook vragen om aan alle andere organisaties die deze gegevens van ons hebben gekregen, door te geven dat deze gegevens verwijderd moeten worden.
   Dit recht geldt niet als wij uw gegevens verwerken voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst en/of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij het behandelen van een claim, de betaling van de premie of als wij een andere goede reden hebben om deze gegevens wel te bewaren.
  • Uw recht om uw gegevens over te dragen
   Als u bij een andere dienstverlener dezelfde gegevens moet doorgeven, dan heeft u het recht om aan ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen. Het gaat hierbij om de persoonsgegevens die u heeft gegeven voor het uitvoeren van een overeenkomst met ons. Of andere gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven om deze te gebruiken.
  • Intrekken toestemming
   Heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel? U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. We zullen uw gegevens dan niet meer voor dat doel gebruiken.
  • Klachten
   Als u vindt dat we niet goed omgaan met uw privacy, dan kunt u een klacht indienen bij ons klachtenbureau. U kunt ook een melding doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 • Onze website en informatie
  • Uw bezoek aan onze website
   Als u onze website bezoekt, dan plaatsen we cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden op uw computer (of tablet of telefoon). Deze cookies gebruiken we om onze website en dienstverlening gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Hiervoor gebruiken wij technische gegevens zoals IP-adres en gegevens over de pagina’s die u bezoekt en uw klik- en surfgedrag.

   We gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige cookies mogen we alleen plaatsen met uw toestemming. Dat zijn de ‘tracking’ cookies. Die gebruiken we om meer informatie over onze bezoekers te krijgen en gebruikersprofielen te maken. Dit doen wij om de website te verbeteren en om resultaten van onze advertenties te meten. Hierbij slaan we geen persoonlijke gegevens op.

   Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u de mogelijkheid om onze cookies wel of niet te accepteren. U kunt uw keuze bij de cookie-instellingen altijd veranderen Accepteert u de cookies? Dan geldt dat voor deze website en voor Mijn Klaverblad. Om precies te weten welke cookies we gebruiken, kijk dan in het cookie-overzicht.

   Bij uw bezoek aan onze website verwerken we ook uw IP-adres om onze website veilig en bereikbaar te houden.
  • Functionaris Gegevensbescherming
   Binnen onze organisatie hebben we een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dit betekent dat er een speciaal iemand is aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacyregels. Als u vragen heeft over deze regels of over hoe wij daar mee omgaan, dan kunt u contact opnemen via privacy@klaverblad.nl.
  • Vragen en klachten over privacy
   Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, uw rechten of uw privacy? Of vindt u dat we niet goed omgaan met uw privacy? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@klaverblad.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u ook een melding doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
  • Altijd een up-to-date privacystatement

   Als er iets verandert in wetten of regels of als we nieuwe producten of diensten ontwikkelen, dan wijzigt er mogelijk ook iets in de manier waarop persoonsgegevens verwerkt worden. We vinden het belangrijk dat u hier altijd van op de hoogte bent. Daarom vindt u op onze website altijd een up-to-date privacystatement. De laatste versie is van september 2023.

Bezoekadres

Afrikaweg 2

2713 AW Zoetermeer

Postadres

Postbus 3012

2700 KV Zoetermeer

Contactgegevens

Telefoon: 079 - 3 204 204

E-mail: privacy@klaverblad.nl