Privacystatement

Dit privacystatement geldt voor de Coöperatie Klaverblad Verzekeringen U.A., het hoofd van de verzekeringsgroep. Het geldt ook voor de verzekeringsmaatschappij Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. Ten slotte geldt het ook voor Klaverblad Rechtsbijstand Stichting, Klaverblad Assurantiën B.V. en Klaverblad Exploitatie bedrijf B.V.
Bezoekadres
Afrikaweg 2
2713 AW Zoetermeer
Postadres
Postbus 3012
2700 KV Zoetermeer
Contactgegevens
Telefoon: 079 - 3 204 204
Fax: 079 - 3 204 291

Klaverblad Verzekeringen vindt uw privacy belangrijk en wil daarom goed met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom vertellen we graag hoe we dit doen.

Als verzekeringsmaatschappij hebben wij gegevens van u nodig om de risico’s die u loopt te kunnen verzekeren, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die wij direct of indirect met u in verband kunnen brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Voor de persoonsgegevens die u verstrekt aan uw assurantie adviseur is deze zelfstandig verantwoordelijk.
Omdat we uw privacy belangrijk vinden, gaan we zorgvuldig met uw gegevens om:
• We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen.
• We laten u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen.
• We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.
• We zorgen voor goede beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens beschermd worden tegen verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik.
• We gaan natuurlijk vertrouwelijk om met uw gegevens.
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Wij houden ons ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld.
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende situaties:

• We hebben uw gegevens nodig om een overeenkomst uit te voeren.
• We moeten uw gegevens gebruiken omdat de wet ons daartoe verplicht.
• We hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken.
• We moeten de gegevens gebruiken om vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen.
• We mogen de gegevens gebruiken omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om het volgende te kunnen doen:

• We kunnen verzekeringen accepteren en uitvoeren en onze relatie met u onderhouden.
• We kunnen schades behandelen.
• We kunnen klachten behandelen.
• We kunnen aan onze wettelijke verplichting voldoen. We moeten soms uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een verplichting vanuit de wet. Soms moeten we bijvoorbeeld gegevens delen met de Belastingdienst, UWV, toezichthouders of de politie.
• We kunnen statistische analyses maken. We gebruiken uw persoonsgegevens om analyses te maken. Wij doen dit om effectieve, eerlijke en betaalbare verzekeringen aan te kunnen bieden.
• We kunnen fraude bestrijden. Bij het accepteren van de verzekering raadplegen we uw gegevens in de databank van Stichting CIS. Bij een schademelding leggen we uw gegevens ook vast in de databank van Stichting CIS. Dit doen we ook als u niet voor de schadegebeurtenis verzekerd bent of als er geen vergoeding is betaald. Bij (een vermoeden van) fraude raadplegen we uw gegevens en leggen wij uw gegevens vast. Wij raadplegen uw gegevens en leggen deze vast om meer te weten te komen over het te verzekeren risico en om fraude te bestrijden.
• We kunnen klanttevredenheid meten. We willen u kunnen benaderen om u te vragen naar uw ervaringen met Klaverblad om onze dienstverlening te verbeteren.
• We kunnen marketingactiviteiten doen. Wij willen u kunnen benaderen om nieuwe producten van ons bij u onder de aandacht te brengen of om u interessante aanbiedingen te kunnen doen. Dankzij de gegevens kunnen we het volgende doen:
° We kunnen profielen van onze klanten opstellen.
° We kunnen onze dienstverlening zo verbeteren.
° We kunnen promotionele informatie versturen.
° We kunnen online advertenties tonen.

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die wij van u zelf gekregen hebben:
• Contactgegevens. Dit zijn de gegevens die wij gebruiken om met u te kunnen communiceren.
• Polisgegevens. Dit zijn de gegevens die wij gebruiken om uw premie te berekenen en uw polis op te stellen.
• Schadegegevens. Dit zijn de gegevens die wij nodig hebben om uw schade te kunnen bepalen en af te handelen.
• Betaalgegevens. Dit zijn de gegevens die wij nodig hebben om premie te kunnen incasseren en schade-uitkeringen te doen.
• Medische gegevens. Dit zijn de gegevens die wij nodig hebben om uw gezondheid te kunnen bepalen. Deze gegevens hebben wij nodig om u een verzekering aan te bieden of een schade te behandelen.
• Strafrechtelijke gegevens. Dit zijn gegevens over uw strafrechtelijke verleden die wij nodig hebben om de verzekeringsaanvraag te kunnen beoordelen.

Wij verwerken ook gegevens over u die wij niet van u gekregen hebben. Het gaat dan om de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers.
• Gegevens uit openbare bronnen zoals internet of social media.

Wij krijgen deze gegevens via:
• formulieren die u zelf heeft ingevuld, bijvoorbeeld een aanvraagformulier of een schadeformulier.
• uw assurantieadviseur die namens u een verzekering aanvraagt of een schade indient.
• De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW).
• Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS).
• het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• Openbare bronnen.
• Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die door u gemachtigd zijn of op andere gronden bevoegd zijn tot het verstrekken van gegevens.

Als u onze website bezoekt, dan plaatsen wij cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes op uw computer (of tablet of telefoon).

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Sommige cookies mogen we alleen plaatsen als u ons toestemming geeft. Dat zijn de ‘tracking’ cookies. Die gebruiken we om meer informatie over onze bezoekers te krijgen en gebruikersprofielen te maken. Dit doen wij om de website te verbeteren en om resultaten van onze advertenties te meten. Wij slaan hierbij geen persoonlijke gegevens op.

Bij uw eerste bezoek aan onze website, heeft u onze cookies wel of niet geaccepteerd. U kunt uw keuze bij de cookie-instellingen veranderen Als u onze cookies accepteert, dan geldt dat voor deze website en voor Mijn Klaverblad. Wilt u precies weten welke ‘tracking’ cookies we gebruiken, kijk dan in het cookie-overzicht.

Bij uw bezoek aan onze website verwerken wij ook uw IP-adres om onze website veilig en bereikbaar te houden.
Wij geven uw gegevens alleen door aan:
• Onze medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Medische gegevens worden alleen door een arts en de personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, verwerkt. Soms hebben we medische gegevens van u nodig die niet onder de verantwoordelijkheid van een arts vallen. Deze gegevens hebben we bijvoorbeeld nodig om te beslissen over uw aanvraag voor een verzekering of om schade af te handelen. De personen die hier verantwoordelijk voor zijn, hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen uw gegevens dus niet zomaar met iemand bespreken.

• Bedrijven of instellingen buiten Klaverblad die wij inschakelen voor onze dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld onze bereikbaarheidsdienst, incassobedrijven, marketingbureaus, de beheerder van de back-up van onze systemen, herverzekeraars en bedrijven die ons helpen met het versturen van (digitale) polisbladen, (digitale) facturen en het beoordelen van aanvragen en claims, zoals de Kamer van Koophandel, FRISS, Experian en EDR. Daarnaast moeten wij van de wet gegevens delen met de Belastingdienst. Om onze belangen te beschermen delen wij uw gegevens ook met Stichting CIS.
• Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt worden gegevens gedeeld met Facebook en verwerkt door Facebook. Het maakt hiervoor niet uit of u zelf wel of geen Facebook-account heeft. Wij gebruiken Facebook insights om een beter inzicht te krijgen in wat u wel of niet leuk vindt. Deze informatie gebruiken we om in de toekomst alleen nog maar advertenties of aanbiedingen aan u te laten zien die voor u relevant of interessant zijn.
• Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst.
Wij bewaren uw gegevens zo kort mogelijk. Als we uw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben, dan verwijderen wij ze, behalve als wij deze gegevens langer moeten bewaren vanuit de wet.
Om het risico dat wij willen accepteren te bepalen, maken wij gebruik van profilering. Met de gegevens die u invult bij de aanvraag, maken wij een profiel van u op. Dit profiel is nodig om een acceptatiebeslissing te kunnen nemen. Als wij bijzondere gegevens zoals medische gegevens nodig hebben voor het maken van dit profiel, vragen wij hiervoor om toestemming van u.

Een aantal producten kunt u rechtstreeks bij ons afsluiten. Bij het bepalen of wij de aanvraag accepteren en wat de bijbehorende premie is, is geen medewerker betrokken. Dit heet automatische besluitvorming. Het besluit of u meteen een verzekering krijgt, wordt besloten door een programma. Het programma doet dit op basis van de gegevens die u zelf invoert en de acceptatieregels van Klaverblad. Als u niet direct een verzekering kunt krijgen beoordeelt een medewerker van Klaverblad uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier bezwaar tegen aantekenen. U bespreekt dit dan met een medewerker van Klaverblad. Als u niet wilt dat een programma een besluit over u neemt, dan kunt u altijd een papieren aanvraagformulier invullen. Een medewerker neemt dan het besluit over uw aanvraag.

Ook als u een of meerdere schades heeft gehad, kan u te maken krijgen met automatische besluitvorming. Op basis van een aantal regels wordt bepaald of er naar uw schadeverleden wordt gekeken. Deze regels zijn bijvoorbeeld:
• hoe vaak heeft u schade gehad?
• hoe hoog was het schadebedrag?
• hoe snel achter elkaar heeft u schade gehad?

Op basis van deze regels wordt beoordeeld of u onder dezelfde voorwaarden verzekerd kunt blijven.
U heeft het recht om te vragen of wij persoonsgegevens van u vastleggen en verwerken. Als dit zo is kunt u ons vragen u te laten zien welke gegevens we van u hebben. U hoeft geen reden daarvoor op te geven. U kunt geen inzage krijgen in de interne communicatie. Als u inzage in uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een brief sturen met een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder foto en burgerservicenummer). De brief kunt u sturen naar Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@klaverblad.nl. Binnen vier weken sturen wij u een overzicht van uw gegevens. Hierin geven wij aan waarom wij de gegevens verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, aan wie wij de gegevens doorgeven en hoe lang wij deze gegevens bewaren.
Als de persoonsgegevens die we van u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons deze te laten corrigeren of aanvullen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk doen.
U heeft het recht om gegevens te laten verwijderen als er geen reden meer is om deze gegevens te gebruiken. Dat kan in de volgende situaties:
• Niet meer nodig
Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor u ze ons heeft gegeven.
• Intrekken toestemming
U heeft eerder toestemming gegeven aan Klaverblad voor het gebruik van uw gegevens, maar u trekt die toestemming in.
• Bezwaar
U maakt bezwaar tegen wat wij met uw gegevens doen. U moet dan wel precies aangegeven waarom u bezwaar maakt. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan hoeft u geen reden te geven.
• Onrechtmatige verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens maar mogen dit eigenlijk niet. Bijvoorbeeld omdat wij geen reden meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.
• Wettelijk bepaalde bewaartermijn
Klaverblad is verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen. Als wij dit niet hebben gedaan, kunt u eisen dat wij de gegevens verwijderen.
• Kinderen
We hebben gegevens van iemand die jonger dan 16 jaar is en we hebben deze via een app of website gekregen.

U kunt ons vragen om aan alle andere organisaties die deze gegevens van ons hebben gekregen door te geven dat deze gegevens verwijderd moeten worden.

U kunt zich niet op dit recht beroepen als wij uw gegevens verwerken voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst zoals het behandelen van een claim of de betaling van de premie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als wij een andere goede reden hebben om deze gegevens wel te bewaren.
U heeft het recht om een kopie van de gegevens die u aan ons heeft gegeven te vragen zodat u deze kunt gebruiken bij een andere dienstverlener. Het gaat om de persoonsgegevens die u heeft gegeven voor het uitvoeren van een overeenkomst met ons. Of gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken.
Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Wij zullen uw gegevens dan niet meer voor dat doel gebruiken.
Als u denkt dat Klaverblad uw privacyrechten schendt, dan kunt u een klacht indienen bij het klachtenbureau van Klaverblad. U kunt ook een melding doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wij hebben organisatorische en technische maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen bedreigingen, zowel van intern als extern, zowel opzettelijk als onopzettelijk. Medewerkers van Klaverblad krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij deze voor hun werkzaamheden nodig hebben. Daarnaast hebben wij procedures opgezet om verkeerd gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u door een inbreuk op uw persoonsgegevens in uw persoonlijke levenssfeer kan worden geschaad, dan melden wij dat binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. Dit betekent dat er binnen onze organisatie speciaal iemand is aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacyregels. Als u vragen hebt over deze regels of hoe Klaverblad daar mee omgaat kunt u contact met hem opnemen via FG@klaverblad.nl.
Mei 2020