Belangrijke AOV begrippen en extra uitleg Rondom arbeidsongeschiktheid zijn er veel begrippen die handig zijn om te weten.

Belangrijke AOV begrippen en extra uitleg


Acceptatieleeftijd

Dit is de leeftijd die je hebt bij het ingaan van de verzekering. Verzekeraars hanteren verschillende maximale acceptatieleeftijden.

Bij ons kun je vanaf je 18e en tot maximaal je 62e een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Alternatieven voor een AOV

Een AOV is niet de enige manier om uw inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen. U kunt ook:- Zelf sparen of beleggen- Aansluiten bij een broodfonds (uitkering maximaal twee jaar)- Verzekeren via UWV (alleen voor startende ondernemers en er is een aanmeldtermijn).

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige brengt in kaart wat je medische beperkingen voor gevolgen hebben voor het uitvoeren van je werk of wat je kan helpen om je werk weer te kunnen doen. Je stelt samen met de arbeidsdeskundige een stappenplan op.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is de methode die een verzekeraar hanteert bij het beoordelen van je arbeidsongeschiktheid. Je kunt bij sommige verzekeraars kiezen welk criterium wordt toegepast. Er zijn drie manieren om naar je arbeidsongeschiktheid en je arbeidsmogelijkheden te kijken:

  • Gangbare arbeid: het werk waar je nog toe in staat bent met je arbeidsongeschiktheid. Ervaring en opleiding(en) spelen geen rol.
  • Passende arbeid: het werk waar je nog toe in staat bent met je arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met ervaring en opleiding(en).
  • Eigen beroep: het werk wat je voorheen ook deed. Vaak staat in de polisvoorwaarden van verzekeraars dat je wel passend werk binnen je eigen onderneming moet accepteren.

Bij re-integreren naar een passende functie zijn er meer mogelijkheden dan bij re-integreren in je eigen beroep/bedrijf. Een AOV die uitgaat van passende arbeid is daarom goedkoper dan een AOV waarin alleen je eigen beroep is verzekerd.

Bij onze AOV’s is je eigen beroep het uitgangspunt. Bij de Royaal AOV kijken we na drie jaar ook naar aangepaste werkzaamheden.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

De hoogte van je uitkering hangt af van in hoeverre je arbeidsongeschikt bent. De mate waarin je arbeidsongeschikt bent, wordt uitgedrukt in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bij ons is het uitkeringspercentage altijd gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Alleen bij de Klaverblad Royaal AOV wordt het uitkeringspercentage na het derde jaar van arbeidsongeschiktheid opnieuw bepaald. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde tussen het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het eigen beroep en het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het nieuwe beroep (na re-integratie).

Beroepsklasse

Het risico op arbeidsongeschiktheid is per beroep verschillend. Daarom werken verzekeraars met beroepsklassen. De beroepsklasse is de basis voor de premie. Hoe lager het risico, hoe lager de klasse en hoe lager de premie. De hoogte van de beroepsklasse is dus afhankelijk van het beroep en de werkzaamheden.

Een wijziging van werkzaamheden moet altijd worden doorgegeven aan de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt of er sprake is van een wijziging van het risico.

Correctiebepaling

Is er een correctiebepaling op de AOV van toepassing? Dan wordt er bij de uitkering rekening gehouden met overige inkomsten.

Onze AOV’s hebben geen correctiebepaling. Wij verlagen je uitkering niet als je arbeidsongeschikt bent, maar geen inkomsten misloopt, bijvoorbeeld omdat je personeel je bedrijf draaiende houdt. Ook inkomen uit ander werk heeft geen invloed op je uitkering.

Eigenrisicotermijn

De eigenrisicotermijn kies je zelf. Het is de periode waarin je al wel arbeidsongeschikt bent maar nog geen uitkering van ons ontvangt. Deze periode moet je zelf financieel overbruggen. Je eigenrisicotermijn start meestal per de datum waarop je je bij de (huis)arts hebt gemeld. Een ander woord voor eigenrisicotermijn is wachttijd.

Bij ons kun je kiezen uit de volgende eigenrisicotermijnen: 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop je dekking stopt. De verzekering stopt en je ontvangt vanaf dat moment geen uitkeringen meer als je nog arbeidsongeschikt bent of raakt.

Bij onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV kun je zelf kiezen uit de volgende eindleeftijden: 58, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. Bij zware beroepen kan er een gemaximeerde eindleeftijd gelden. Bij de Klaverblad AOV Flex bepalen wij de eindleeftijd op basis van je beroep. In veel gevallen is dit 68 jaar.

Ergonoom

Een ergonoom helpt je de werkplek aan te passen of je werkproces anders in te richten, zodat je misschien wel weer aan de slag kunt. Denk hierbij aan een andere bureaustoel of een aanpassing van je auto.

Execution-only

Bij dienstverlening op basis van execution-only kies je zelf een verzekeringsproduct, zonder advies van een verzekeringsadviseur. Je betaalt minder kosten omdat het advies ontbreekt. Een kennis- en ervaringstoets is verplicht.

Sluit je direct online bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan ontvang je geen advies. Onze dienstverlening is dan op basis van 'execution-only'. Meer informatie over onze dienstverlening vind je in onze dienstenwijzer.

Wil je wel geadviseerd worden? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur. Je kunt bij ons ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen via een verzekeringsadviseur. Het maken van een kennis- en ervaringstoets is dan niet nodig.

Indexatie

Ieder jaar stijgen de prijzen. Een indexatie zorgt voor waardevastheid. Er kan gekozen worden voor een indexatie van het verzekerde bedrag en voor een uitgestelde indexatie vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid. Dat laatste is een indexatie van de uitkering.

Als je bij ons kiest voor indexering, dan passen wij jaarlijks het verzekerde bedrag automatisch aan op basis van de stijging van de prijsindex van de gezinsconsumptie (CBS).

Als je bij ons kiest voor jaarlijks stijgende uitkering dan laten wij je uitkering vanaf het tweede jaar met 2% per jaar stijgen.

Kennis- en ervaringstoets

Een AOV is een complex product. Daarom is het afnemen van een kennis- en ervaringstoets verplicht wanneer een AOV op basis van execution-only wordt aangevraagd.

Je kunt bij ons een AOV zonder advies afsluiten als je voldoende kennis hebt. Het is je dan duidelijk dat je weet waarvoor je kiest. We toetsen je kennis met de kennis- en ervaringstoets.

Als je slaagt voor deze toets kun je rechtstreeks een AOV bij ons afsluiten. Slaag je niet, dan verwijzen wij je door naar een verzekeringsadviseur.

Optierecht

Het optierecht is het recht om de verzekerde bedragen, binnen bepaalde grenzen, te mogen verhogen zonder medische waarborgen. Dat kan interessant zijn als je inkomen is gestegen. Dit recht is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Bij ons is het optierecht standaard meeverzekerd. Dit geeft je in de meeste gevallen het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen, zonder dat je een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Opzegtermijn

Dat is de termijn die je in acht moet nemen wanneer je de verzekering wilt beëindigen.

Bij ons kun je de verzekering dagelijks opzeggen, zonder opzegtermijn.

Organisatiedeskundige

Een organisatiedeskundige helpt je bij een andere indeling van je werkzaamheden of het aanpassen van je organisatie.

Recht op eerste kennisneming en blokkeringsrecht

Het recht op eerste kennisneming is het recht om het advies van de medisch adviseur als eerste te horen, dus voordat het naar de verzekeraar gaat. Dit kan handig zijn als je vermoedt dat de verzekeraar je niet accepteert. Heb je van het recht op eerste kennisneming gebruik gemaakt? Dan kun je aangeven dat het advies niet mag worden uitgebracht aan de verzekeraar. Je maakt dan gebruik van het blokkeringsrecht. Je hoeft dan bij een andere verzekeraar niet aan te geven dat je ooit door een verzekeraar bent geweigerd of dat er beperkende bepalingen voorgesteld zijn.

Bij ons kun je ook gebruikmaken van het recht op eerste kennisneming. Wil je dat? Geef dit dan aan op de gezondheidsverklaring of stuur ons het verzoek, direct na het indienen van de aanvraag, per e-mail.

Sabbatical of tijdelijk loondienstverband

Neemt u als zelfstandig ondernemer een sabbatical of gaat u een tijdelijk loondienstverband aan? U kunt uw verzekering tijdelijk stopzetten of tijdelijk laten doorlopen met een lager verzekerd bedrag. Dit kan voor maximaal 1 jaar. Aan het einde van de periode kunt u de verzekering weer voortzetten. U hoeft uw gezondheid alleen opnieuw te laten beoordelen als uw nieuwe situatie voor ons een groter risico is. Bijvoorbeeld als u zwaarder lichamelijk werk gaat doen.

Schadeverzekering of sommenverzekering

Deze begrippen zeggen iets over de dekking van een AOV.

Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die je loopt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Je moet dan je inkomensverlies aantoonbaar maken.

Bij de sommenverzekering keert de verzekeraar uit op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade. Er is dan geen toetsing van het inkomen.

Onze AOV’s zijn sommenverzekeringen. Wij toetsen je inkomen alleen bij het aanvragen van de verzekering en dus niet bij arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsdrempel

Dit is het percentage arbeidsongeschiktheid waarboven je recht heeft op een uitkering. Meestal is dat 25%. Bij sommige verzekeraars kun je een verhoogde uitkeringsdrempel kiezen. Bij ons is de uitkeringsdrempel altijd 25%. Wij werken niet met verhoogde uitkeringsdrempels.

  • Ben je 25% of meer arbeidsongeschikt? Dan heb je bij ons recht op een uitkering. De hoogte van je uitkering hangt af van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Je uitkeringspercentage is even hoog als je arbeidsongeschiktheidspercentage.
  • Ben je minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een uitkering.

Uitkeringsduur

De uitkeringsduur is de periode waarin je vanwege je arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. De uitkering start na afloop van de eigenrisicotermijn.

Bij onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV kun je maximaal een uitkering ontvangen tot het bereiken van de eindleeftijd. Bij onze Klaverblad AOV Flex kies je voor een maximale uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.

De uitkering stopt in elk geval als:

  • Jeherstelt bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent
  • Bij het bereiken van de eindleeftijd
  • Na het verstrijken van de maximale uitkeringsduur (bij de Klaverblad AOV Flex)

Uitkering voor zwangere ondernemers

Bent u een vrouwelijke zelfstandige ondernemer? Heeft u al een jaar onze AOV? En bent u minimaal 24 weken zwanger geweest? Dan krijgt u volledige uitkering: de bevallingsuitkering. Zo kunt u zich zonder financiële zorgen voorbereiden op de bevalling. En natuurlijk genieten van uw bevallingsverlof. Bij eventuele complicaties stellen we samen met de medisch adviseur uw arbeidsongeschiktheid vast om de hoogte van uw uitkering te bepalen.

Vangnet AOV

De Vangnetverzekering is bedoeld voor zelfstandigen die op uitsluitend medische gronden zijn afgewezen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en die in de 15 maanden daarvoor als zelfstandige gestart zijn. De vangnetverzekering kan worden aangevraagd bij de eerste verzekeraar die op uitsluitend medische gronden heeft afgewezen.

De dekking en de premie van dit product zijn bij elke verzekeraar gelijk. De dekking is beperkt en de premie is relatief hoog.

Verschil AOV en overlijdensrisicoverzekering

Een AOV keert tijdens de arbeidsongeschiktheid iedere maand een bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid. De uitkering stopt bij overlijden of de eindleeftijd. Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde persoon overlijdt vóór de einddatum van de verzekering.

Verschil AOV en gezinsongevallenverzekering

Een AOV keert tijdens de arbeidsongeschiktheid iedere maand een bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid. De uitkering stopt bij overlijden of de eindleeftijd. Een gezinsongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit aan u of uw gezin als u of een gezinslid als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag waarop je uitkering gebaseerd wordt.

Bij ons verzeker je maximaal 80% van je inkomen. Wij toetsen de hoogte van je inkomen alleen bij het aanvragen van de verzekering en bij het aanvragen van een verhoging van het verzekerde bedrag.

Onder inkomen verstaan wij, als je zelfstandig ondernemer bent, het belastbare winst(aandeel) uit onderneming volgens wet IB 2001. Het gaat om de belastbare winst voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Onder inkomen verstaan wij, als je directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, het belastbaar loon van de dga volgens wet IB 2001, vermeerderd met het aan de dga toe te rekenen deel van de belastbare winst (of verlies), vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Vrijwillige voortzetting UWV

Ben je startend ondernemer en vermoed je dat je bij een particuliere verzekeraar niet terecht kunt omdat je bepaalde gezondheidsklachten heeft (gehad)? Dan kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV voor de ziektewetverzekering en de WIA-verzekering. Aanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering gestopt is.