Belangrijke AOV begrippen Rondom arbeidsongeschiktheid zijn er veel begrippen die handig zijn om te weten.

Belangrijke AOV begrippen


Acceptatieleeftijd

Dit is de leeftijd die u heeft bij het ingaan van de verzekering. Verzekeraars hanteren verschillende maximale acceptatieleeftijden.

Bij ons kunt u vanaf uw 18e en tot maximaal uw 62e een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige brengt in kaart wat uw medische beperkingen voor gevolgen hebben voor het uitvoeren van uw werk of wat u kan helpen om uw werk weer te kunnen doen. Samen met u stelt de arbeidsdeskundige een stappenplan op.

Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is de methode die een verzekeraar hanteert bij het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid. U kunt bij sommige verzekeraars kiezen welk criterium wordt toegepast. Er zijn drie manieren om naar uw arbeidsongeschiktheid en uw arbeidsmogelijkheden te kijken:

  • Gangbare arbeid: het werk waar u nog toe in staat bent met uw arbeidsongeschiktheid. Ervaring en opleiding(en) spelen geen rol.
  • Passende arbeid: het werk waar u nog toe in staat bent met uw arbeidsongeschiktheid, rekening houdend met ervaring en opleiding(en).
  • Eigen beroep: het werk wat u voorheen ook deed. Vaak staat in de polisvoorwaarden van verzekeraars dat u wel passend werk binnen uw eigen onderneming moet accepteren.

Bij re-integreren naar een passende functie zijn er meer mogelijkheden dan bij re-integreren in uw eigen beroep/bedrijf. Een AOV die uitgaat van passende arbeid is daarom goedkoper dan een AOV waarin alleen uw eigen beroep is verzekerd.

Bij onze AOV’s is uw eigen beroep het uitgangspunt. Bij de Royaal AOV kijken we na drie jaar ook naar aangepaste werkzaamheden.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

De hoogte van uw uitkering hangt af van in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. De mate waarin u arbeidsongeschikt bent, wordt uitgedrukt in een percentage. Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bij ons is het uitkeringspercentage altijd gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Alleen bij de Klaverblad Royaal AOV wordt het uitkeringspercentage na het derde jaar van arbeidsongeschiktheid opnieuw bepaald. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde tussen het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het eigen beroep en het arbeidsongeschiktheidspercentage voor het nieuwe beroep (na re-integratie).

Beroepsklasse

Het risico op arbeidsongeschiktheid is per beroep verschillend. Daarom werken verzekeraars met beroepsklassen. De beroepsklasse is de basis voor de premie. Hoe lager het risico, hoe lager de klasse en hoe lager de premie. De hoogte van de beroepsklasse is dus afhankelijk van het beroep en de werkzaamheden.

Een wijziging van werkzaamheden moet altijd worden doorgegeven aan de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt of er sprake is van een wijziging van het risico.

Correctiebepaling

Is er een correctiebepaling op de AOV van toepassing? Dan wordt er bij de uitkering rekening gehouden met overige inkomsten.

Onze AOV’s hebben geen correctiebepaling. Wij verlagen uw uitkering niet als u arbeidsongeschikt bent, maar geen inkomsten misloopt, bijvoorbeeld omdat uw personeel uw bedrijf draaiende houdt. Ook inkomen uit ander werk heeft geen invloed op uw uitkering.

Eigenrisicotermijn

De eigenrisicotermijn kiest u zelf. Het is de periode waarin u al wel arbeidsongeschikt bent maar nog geen uitkering van ons ontvangt. Deze periode moet u zelf financieel overbruggen. Uw eigenrisicotermijn start meestal per de datum waarop u zich bij de (huis)arts hebt gemeld. Een ander woord voor eigenrisicotermijn is wachttijd.

Bij ons kunt u kiezen uit de volgende eigenrisicotermijnen: 14, 30, 60, 90, 180, 365 of 730 dagen.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw dekking stopt. De verzekering stopt en u ontvangt vanaf dat moment geen uitkeringen meer als u nog arbeidsongeschikt bent of raakt.

Bij onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV kunt u zelf kiezen uit de volgende eindleeftijden: 58, 60, 62, 65, 67 of 68 jaar. Bij zware beroepen kan er een gemaximeerde eindleeftijd gelden. Bij de Klaverblad AOV Flex bepalen wij de eindleeftijd op basis van uw beroep. In veel gevallen is dit 68 jaar.

Ergonoom

Een ergonoom helpt u uw werkplek aan te passen of uw werkproces anders in te richten, zodat u misschien wel weer aan de slag kunt. Denk hierbij aan een andere bureaustoel of een aanpassing van uw auto.

Execution-only

Bij dienstverlening op basis van execution-only kiest u zelf een verzekeringsproduct, zonder advies van een verzekeringsadviseur. U betaalt minder kosten omdat het advies ontbreekt. Een kennis- en ervaringstoets is verplicht.

Sluit u direct online bij ons een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan ontvangt u geen advies. Onze dienstverlening is dan op basis van 'execution-only'. Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in onze dienstenwijzer.

Wilt u wel geadviseerd worden? Neem dan contact op met een verzekeringsadviseur. U kunt bij ons ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvragen via een verzekeringsadviseur. Het maken van een kennis- en ervaringstoets is dan niet nodig.

Indexatie

Ieder jaar stijgen de prijzen. Een indexatie zorgt voor waardevastheid. Er kan gekozen worden voor een indexatie van het verzekerde bedrag en voor een uitgestelde indexatie vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid. Dat laatste is een indexatie van de uitkering.

Als u bij ons kiest voor indexering, dan passen wij jaarlijks het verzekerde bedrag automatisch aan op basis van de stijging van de prijsindex van de gezinsconsumptie (CBS).

Als u bij ons kiest voor jaarlijks stijgende uitkering dan laten wij uw uitkering vanaf het tweede jaar met 2% per jaar stijgen.

Kennis- en ervaringstoets

Een AOV is een complex product. Daarom is het afnemen van een kennis- en ervaringstoets verplicht wanneer een AOV op basis van execution-only wordt aangevraagd.

U kunt bij ons een AOV zonder advies afsluiten als u voldoende kennis heeft. Het is u dan duidelijk dat u weet waarvoor u kiest. We toetsen uw kennis met de kennis- en ervaringstoets.

Als u slaagt voor deze toets kunt u rechtstreeks een AOV bij ons afsluiten. Slaagt u niet, dan verwijzen wij u door naar een verzekeringsadviseur.

Optierecht

Het optierecht is het recht om de verzekerde bedragen, binnen bepaalde grenzen, te mogen verhogen zonder medische waarborgen. Dat kan interessant zijn als uw inkomen is gestegen. Dit recht is opgenomen in de polisvoorwaarden.

Bij ons is het optierecht standaard meeverzekerd. Dit geeft u in de meeste gevallen het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag met maximaal 10% te verhogen, zonder dat u een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen.

Opzegtermijn

Dat is de termijn die u in acht moet nemen wanneer u de verzekering wilt beëindigen.

Bij ons kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, zonder opzegtermijn.

Organisatiedeskundige

Een organisatiedeskundige helpt u bij een andere indeling van uw werkzaamheden of het aanpassen van uw organisatie.

Recht op eerste kennisneming en blokkeringsrecht

Het recht op eerste kennisneming is het recht om het advies van de medisch adviseur als eerste te horen, dus voordat het naar de verzekeraar gaat. Dit kan handig zijn als u vermoedt dat de verzekeraar u niet accepteert. Heeft u van het recht op eerste kennisneming gebruik gemaakt? Dan kunt u aangeven dat het advies niet mag worden uitgebracht aan de verzekeraar. U maakt dan gebruik van het blokkeringsrecht. U hoeft dan bij een andere verzekeraar niet aan te geven dat u ooit door een verzekeraar bent geweigerd of dat er beperkende bepalingen voorgesteld zijn.

Bij ons kunt u ook gebruikmaken van het recht op eerste kennisneming. Wilt u dat? Geef dit dan aan op de gezondheidsverklaring of stuur ons het verzoek, direct na het indienen van de aanvraag, per e-mail.

Schadeverzekering of sommenverzekering

Deze begrippen zeggen iets over de dekking van een AOV.

Bij de schadeverzekering vergoedt de verzekeraar de schade die u loopt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. U moet dan uw inkomensverlies aantoonbaar maken.

Bij de sommenverzekering keert de verzekeraar uit op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade. Er is dan geen toetsing van het inkomen.

Onze AOV’s zijn sommenverzekeringen. Wij toetsen uw inkomen alleen bij het aanvragen van de verzekering en dus niet bij arbeidsongeschiktheid.

Uitkeringsdrempel

Dit is het percentage arbeidsongeschiktheid waarboven u recht heeft op een uitkering. Meestal is dat 25%. Bij sommige verzekeraars kunt u een verhoogde uitkeringsdrempel kiezen. Bij ons is de uitkeringsdrempel altijd 25%. Wij werken niet met verhoogde uitkeringsdrempels.

  • Bent u 25% of meer arbeidsongeschikt? Dan heeft u bij ons recht op een uitkering. De hoogte van uw uitkering hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Uw uitkeringspercentage is even hoog als uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
  • Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan heeft u geen recht op een uitkering.

Uitkeringsduur

De uitkeringsduur is de periode waarin u vanwege uw arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt. De uitkering start na afloop van de eigenrisicotermijn.

Bij onze Royaal AOV en Royaal Plus AOV kunt u maximaal een uitkering ontvangen tot het bereiken van de eindleeftijd. Bij onze Klaverblad AOV Flex kiest u voor een maximale uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar.

De uitkering stopt in elk geval als:

  • U herstelt bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent
  • Bij het bereiken van de eindleeftijd
  • Na het verstrijken van de maximale uitkeringsduur (bij de Klaverblad AOV Flex)

Vangnet AOV

De Vangnetverzekering is bedoeld voor zelfstandigen die op uitsluitend medische gronden zijn afgewezen voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en die in de 15 maanden daarvoor als zelfstandige gestart zijn. De vangnetverzekering kan worden aangevraagd bij de eerste verzekeraar die op uitsluitend medische gronden heeft afgewezen.

De dekking en de premie van dit product zijn bij elke verzekeraar gelijk. De dekking is beperkt en de premie is relatief hoog.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag waarop uw uitkering gebaseerd wordt.

Bij ons verzekert u maximaal 80% van uw inkomen. Wij toetsen de hoogte van uw inkomen alleen bij het aanvragen van de verzekering en bij het aanvragen van een verhoging van het verzekerde bedrag.

Onder inkomen verstaan wij, als u zelfstandig ondernemer bent, het belastbare winst(aandeel) uit onderneming volgens wet IB 2001. Het gaat om de belastbare winst voor ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Onder inkomen verstaan wij, als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, het belastbaar loon van de dga volgens wet IB 2001, vermeerderd met het aan de dga toe te rekenen deel van de belastbare winst (of verlies), vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Vrijwillige voortzetting UWV

Bent u startend ondernemer en vermoedt u dat u bij een particuliere verzekeraar niet terecht kunt omdat u bepaalde gezondheidsklachten heeft (gehad)? Dan kunt u zich vrijwillig verzekeren bij het UWV voor de ziektewetverzekering en de WIA-verzekering. Aanmelden moet binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering gestopt is.