Definities schade en natuurrampen

Met natuurrampen bedoelen wij aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen. Hieronder vindt u de definities van schade door deze natuurrampen.

Aardbeving en vulkanische uitbarsting

Onder schade door aardbeving of vulkanische uitbarsting wordt verstaan schade ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat in of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet aan een van deze verschijnselen kan worden toegeschreven.

Overstroming

Onder schade door overstroming wordt verstaan schade veroorzaakt door het overlopen, anders dan uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke neerslag, of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijks of onbedijkt gebied, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekt evenement; de uitsluiting van schade door overstroming geldt niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming.