Klaverblad Verzekeringen legt stevig fundament voor de toekomst

Klaverblad heeft een goed jaar achter de rug. De financiële resultaten en de solvabiliteit zijn sterk verbeterd en de premieomzet is stevig gegroeid. “Naast bestaande klanten hebben veel nieuwe klanten hun vertrouwen in Klaverblad gesteld en hun verzekeringen bij ons afgesloten” aldus Peter Paul Barth, algemeen directeur. Het woord ‘verandering’ is voor Klaverblad kenmerkend voor het jaar 2017. De directie is vernieuwd en uitgebreid. Peter Paul Barth: “We constateren met tevredenheid dat Klaverblad in 2017 het fundament gelegd heeft om de ingezette veranderingen verder vorm te geven.”

Rentestijging en uitblijven grote schades verbeteren het resultaat Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen sloot 2017 af met een positief resultaat na belastingen van € 5,3 miljoen. In 2016 was dat een verlies van € 57,7 miljoen. De verbetering van het resultaat is voornamelijk het gevolg van de gestegen marktrente en verbetering van het verzekeringstechnisch resultaat door het uitblijven van grote schades in 2017 in vergelijking met het jaar daarvoor.

Solvabiliteit en risico’s

De solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen is sterk verbeterd en bedraagt 238% (2016: 160%). Daarmee voldoet Klaverblad in ruime mate aan de wettelijke en interne norm die gehanteerd wordt. De toename is het gevolg van een aantal maatregelen en ontwikkelingen. Jordi van Irsen, financieel directeur: “Voor de schadeportefeuille is de verbetering vooral gelegen in aanpassingen in onze arbeidsongeschiktheidsportefeuille. Verder hebben we voor zowel de leven- als de schadeportefeuille de risico’s teruggebracht door verlaging van het aandelenrisico, het renterisico en het valuta- en concentratierisico.”

Premie-inkomen

De brutopremies stegen met 7,1% (2016:3,3%) van € 196,8 miljoen in 2016 tot € 210,8 miljoen in 2017. De stijging is daarmee in lijn met de ambitie van Klaverblad. De stijging van het premie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. Het premie-inkomen hiervan steeg met 16,1% (2016:6,3%) tot € 100,3 miljoen. Ook het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen steeg in 2017 opnieuw. De stijging bedroeg 6,7% (2016: 4,4%) tot € 45,9 miljoen. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde met 4,2% (2016: 1,1%) tot € 64,6 miljoen.

Peter Paul Barth: “Het stijgende premie-inkomen is voor een deel te verklaren door onrust in de verzekeringsmarkt. Verder hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het verbeteren van onze producten, het vergroten van onze naamsbekendheid en het verbeteren van de dienstverlening. Verzekeringsadviseurs blijken dat te waarderen.”

Samenstelling Raad van Commissarissen

Tom Kliphuis is per 15 juni benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Henri van Lent op wiens termijn dit jaar afliep. Tom Kliphuis heeft ruime ervaring in de financiële sector opgedaan in diverse functies bij ING en nu als CEO van Coöperatie VGZ.