Rentedaling en hagel drukken resultaat Klaverblad Verzekeringen

Klaverblad Verzekeringen sloot 2016 af met een resultaat na belastingen van negatief € 52,8 miljoen. In 2015 was dat een winst van € 2,5 miljoen. Het lagere resultaat is voornamelijk het gevolg van de verder gedaalde marktrente en grote schades. De brutopremies stegen met 3,3% van € 190,6 miljoen in 2015 tot € 196,8 miljoen in 2016.

Solvabiliteit en risico's

Met ingang van het boekjaar 2016 worden bedrijfsresultaten, vermogen en solvabiliteit beïnvloed door de eisen van Solvency II. Daar waar mogelijk heeft Klaverblad deze Solvency II principes door middel van een stelselwijziging verwerkt in de jaarrekening.

Een belangrijk kenmerk van Solvency II is dat niet alleen de hoogte maar ook de samenstelling van het vermogen invloed heeft op de solvabiliteitsratio. Klaverblad Verzekeringen heeft ervoor gekozen om relatief veel in aandelen te beleggen met het oog op het, naar verwachting, hogere rendement. Dit leidt tot een relatief hoge kapitaaleis (SCR) en daardoor tot een lagere verhouding tussen ons eigen vermogen en deze SCR. De SCR-ratio, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vermogen dat Klaverblad moet aanhouden, is voor de groep uitgekomen op 162%.

Resultaat

De lage rentestand heeft invloed op de waarde van voorzieningen, vooral als die betrekking hebben op de lange termijn. Klaverblad Verzekeringen heeft een grote portefeuille levensverzekeringen met een lange looptijd. De daling van de rente in 2016 had een negatief effect van € 59,5 miljoen op het resultaat van deze portefeuille.

Daarnaast hadden de hagelstorm in de zomer van 2016 en twee grote brandschades een negatief effect op het resultaat van in totaal ruim € 7 miljoen.

Premie-inkomen

De stijging van het premie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. Het premie-inkomen hiervan steeg met 6,3% tot € 86,4 miljoen.

Ook het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen steeg in 2016 opnieuw. De stijging bedroeg 4,4%. Daarmee kwam het premie-inkomen op  € 43,0 miljoen. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde met 1,1% tot € 67,4 miljoen.

Het stijgende premie-inkomen is voor een deel te verklaren door onrust in de verzekeringsmarkt en voor een deel door inspanningen van Klaverblad zelf. De afgelopen jaren heeft Klaverblad gewerkt aan verbetering van haar producten, vergroting van de naamsbekendheid en verbetering van de dienstverlening. Assurantieadviseurs blijken dat te waarderen. Begin 2017 werden wij in drie categorieën derde in het Adfiz prestatie onderzoek.