vrouw in de polder

Duurzaamheid: natuurlijk doen we dat

Bij Klaverblad draait het om mensen. We helpen mensen om prettig en onbezorgd te leven. Daar dragen we graag aan bij. Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij is voor ons vanzelfsprekend. In al onze activiteiten staat dat voorop: met onze verzekeringen, in onze beleggingen, in onze bedrijfsvoering van elke dag. Duurzaam ondernemen: natuurlijk doen we dat!


Met onze vijf kernthema’s en vijf pijlers geven we hier invulling aan.

vijf pijlers - duurzaamheidstempel

Duurzaamheid zit in onze natuur

Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van onze identiteit. Je ziet het al terug in ons logo, het klaverblaadje.


Maar natuurlijk zit het veel dieper. Onze medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om mensen te helpen. En dus ook om bij te dragen aan een prettige samenleving. In onze missie, onze duurzaamheidsvisie en onze sociaal-ethische principes ligt het fundament. Die zijn gebaseerd op internationale richtlijnen en verdragen, zoals de Sustainable Development Goals (SDG's), de Principles for Responsible Investment (PRI), de Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen.

Al in 2019 hebben we na de ondertekening van het commitment aan de klimaatdoelen ons eerste duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid opgesteld. In 2022 is de tweede versie verschenen en hebben we ons duurzaamheidsbeleid voor heel Klaverblad ontwikkeld. In 2023 zullen we de doelen en gewenste acties hierin verder aanscherpen.

Onze duurzaamheidsvisie: Evenwicht tussen mens en
natuur

Onze visie op duurzaamheid? Volgens ons kan er alleen een prettige samenleving zijn als er een gezond evenwicht tussen mens en natuur is. Want:

 1. Mensen hebben de natuur nodig. Buiten zijn en genieten van het groen om ons heen maakt blij en geeft vrijheid, rust en ontspanning. Zo draagt de natuur bij aan een goede gezondheid (ons welzijn).
 2. Natuur gaat over biodiversiteit. Voor onze eerste levensbehoeften zoals voedsel, water en zuivere lucht zijn we afhankelijk van variëteit in bomen, planten en dieren.
 3. Balans in de natuur is belangrijk voor voortdurende (gezonde) economische activiteit.

Daarom willen wij meehelpen aan het herstel en behoud van natuur. Dicht bij huis door onze eigen bedrijfsvoering, via onze beleggingen of door adviseurs en klanten te inspireren hieraan bij te dragen.

Als middelgrote verzekeraar willen we zoveel mogelijk impact maken. Natuurlijk doen we wat wettelijk verplicht is, maar we willen verder dan dat gaan. Met ons duurzaamheidsbeleid willen we een voorbeeldfunctie voor de financiële sector vervullen. Door heldere doelen te stellen en daarover transparant te zijn, bereiken en inspireren we ook anderen.

Onze doelen: vijf kernthema's

Om onze duurzame doelen te bereiken, focussen we op vijf kernthema’s. Thema’s waarmee we de meeste impact kunnen maken. Drie kernthema’s liggen dichtbij onze duurzaamheidsvisie en gaan over natuur en milieu:

 • Klimaat
 • Biodiversiteit
 • Circulariteit

De andere twee kernthema’s gaan over hoe we vanuit onze ethische principes om willen gaan met mensen:

 • Solidariteit
 • Werkgeverschap

In 2023 voeren we een stakeholderonderzoek uit om verder in kaart te brengen wat

stakeholders hierover verwachten. Zo kunnen we de kernthema’s en onze doelen verder

aanscherpen.

Onze doelen bij elk thema

We hebben forse ambities en vinden het belangrijk dat we die ook waar kunnen maken. Bij de vijf kernthema’s hebben we daarom concrete doelen gesteld:

Klimaat (SDG 7, 13)

Klaverblad onderschrijft het klimaatdoel van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tot 1,5% te beperken en in 2050 klimaatneutraal te opereren.

Onze doelen:

 • In 2030 willen we met onze beleggingen 50% minder CO2-uitstoot hebben dan in 2022.
 • In 2025 willen we met onze beleggingen 22-32% minder CO2-uitstoot hebben dan in 2020
 • In 2023 maken we voor het eerst een CO2-footprintberekening van onze bedrijfsvoering. Op basis daarvan bepalen we hoeveel minder uitstoot we met onze bedrijfsvoering willen bereiken. Na deze eerste berekening monitoren de footprint jaarlijks. Daarmee kunnen we onze vervolgacties bepalen.

symbool sdg betaalbare en duurzame energie 7

symbool sdg13 - klimaatactie wereld oog

symbool sdg14 - vis en zee

symbool sdg15 leven op het land - boom vogels

Biodiversiteit (SDG 14, 15)

Klaverblad heeft de ‘Finance for Biodiversity Pledge’ ondertekend. Hiermee geven we aan dat we biodiversiteit belangrijk vinden, de impact op biodiversiteit meten en doelen stellen:

 • In 2030 wil Klaverblad per saldo niet meer bijdragen aan ontbossing en verlies van biodiversiteit en vanaf 2030 draagt Klaverblad bij aan een toename van de biodiversiteit.
 • In 2023 voeren we een impact assessment biodiversiteit uit. Zo bepalen we de impact, risico’s en kansen van biodiversiteit nader. Ook gaan we in dialoog met verzekeringsadviseurs over hun behoefte en die van hun klanten op dit thema.

Circulariteit (SDG 12)

Zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken, efficiënter met grondstoffen omgaan en zo veel mogelijk hergebruiken. Door circulair te denken en doen, putten we de aarde niet uit. Onze doelen:

 • Klaverblad wil in 2025 minder afval in het eigen bedrijf en bij bedrijven waarin we investeren dan in 2022.
 • We starten initiatieven om materiële schades circulair te herstellen. We streven ernaar dat in 2030 minstens 95% van alle materialen die we inkopen circulair zijn.

symbool sdg 12 - verantwoorde consumptie en productie

symbool sdg gendergelijkheid 5

symbool sdg 10 verminderen ongelijkheid

Solidariteit (SDG 5, 10)

Solidariteit is het basisprincipe van verzekeren. Klaverblad wil dan ook niemand buitensluiten en wil eraan bijdragen dat mensen zich goed kunnen blijven verzekeren. We willen onze producten aan een zo breed mogelijke doelgroep aanbieden.

Werkgeverschap (SDG 8)

Medewerkers zijn cruciaal voor Klaverblad: zij stralen naar buiten toe uit waar Klaverblad voor staat en maken de dienstverlening waar die Klaverblad belooft aan klanten en adviseurs. Klaverblad vindt het heel belangrijk om een goed werkgever zijn voor deze medewerkers. Daarom zetten we in op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. We faciliteren en stimuleren duurzaam gedrag van medewerkers. Klaverblad is een inclusieve organisatie en hanteren een zero-tolerance beleid voor discriminatie.

symbool sdg8

Vijf pijlers

Bijdragen aan een prettige samenleving gaat voor ons hand in hand met duurzaam
ondernemen. Via vijf pijlers ontplooien we talloze activiteiten om onze
duurzaamheidsdoelen te halen.

Lees hier meer over de vijf pijlers