Atoomkernreacties
Onder schade door atoomkernreacties wordt verstaan schade veroorzaakt door, opgetreden bij of voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Schade door atoomkernreacties is niet altijd van de dekking uitgesloten. Lees meer
Molest
Met molest bedoelen wij een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Meer informatie over deze zes vormen van molest vindt u in de Lijst met definities van molestbegrippen van het Verbond van Verzekeraars van 2 november 1981.
Natuurrampen
Met natuurrampen bedoelen wij aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming. Lees meer
Negatief reisadvies
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen voor landen en gebieden. Er zijn vier reisadviezen mogelijk met verschillende kleuren. Wij zien een advies met de kleuren oranje en rood als een negatief reisadvies. Bekijk de reisadviezen op de website van het ministerie.
Ontploffing
Onder schade door ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling, onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Lees meer
Optierecht
Wilt u gebruikmaken van het optierecht? Vul dan de Verklaring gebruikmaking van het optierecht voor AOV of Uitvaart in.
Privacy
Voor informatie over privacy verwijzen wij u naar onze privacy-pagina.
Sanctiewet
Om terrorisme en criminaliteit tegen te gaan is er de Sanctiewet. Met deze wet kunnen personen, bedrijven en zelfs landen het moeilijk gemaakt worden om aan geld en spullen te komen. Daarom zijn er lijsten met namen van personen waarmee geen zaken gedaan mag worden. Die lijsten worden gemaakt door Nederland, de EU en de VN. Wij controleren regelmatig of onze relaties op die lijsten staan.
Stichting Centraal Informatie Systeem
Wij kunnen uw gegevens in een databank van stichting CIS raadplegen en vastleggen. Dit doen wij om meer te weten over het te verzekeren risico en om fraude te bestrijden. Meer informatie over stichting CIS vindt u op www.stichtingcis.nl.
Terrorisme
Voor informatie over terrorisme verwijzen wij u naar www.nht.vereende.nl en het Clausuleblad Terrorismedekking
Vaststellen nieuwwaarde/dagwaarde
Als u schade heeft die verzekerd is op uw inboedelverzekering krijgt u meestal de nieuwwaarde vergoed. In uw polisvoorwaarden staat dat we soms alleen de dagwaarde betalen. Dat doen we bijvoorbeeld als de dagwaarde minder dan 40% van de tegenwoordige nieuwwaarde is. Lees meer
Veiligheidscertificaat Stichting Veilige Paardensport
De Stichting Veilige Paardensport geeft een veiligheidscertificaat uit voor bedrijven in de paardensport. Op www.veiligpaardrijden.nl staat alle informatie hierover. Hier kunt u ook het handboek downloaden. Hierin staan alle regels waaraan een bedrijf moet voldoen, bijvoorbeeld over de volgende zaken: het dragen van een veiligheid cap, het dragen van rijkleding, de diploma-eisen voor instructeurs en brandbeveiliging.